បាឋកថាអនឡាញជាភាសាខ្មែរស្ដីពី៖ « នីតិសមុទ្រ៖ វគ្គទី១ សេចក្ដីផ្តើម (ប្រវត្តិ និងតំបន់សមុទ្រ) »

បាឋកថាអនឡាញជាភាសាខ្មែរស្ដីពី៖ « នីតិសមុទ្រ៖ វគ្គទី១ សេចក្ដីផ្តើម (ប្រវត្តិ និងតំបន់សមុទ្រ) »

ដោយ Sala Traju Admin, 17-01-2021, 06:54 PM , ប្រភេទ : បាឋកថាសាធារណៈ

សមាគមសាលាត្រាជូ ក្រោមការសហការជាមួយ កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្រ្តអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង  សូមនាំមកជូននូវបាឋកថាអនឡាញជាភាសាខ្មែរស្ដីពី៖ 

« នីតិសមុទ្រ៖ វគ្គទី១ សេចក្ដីផ្តើម (ប្រវត្តិ និងតំបន់សមុទ្រ) »

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១  តាមរយៈកម្មវិធី Zoomចាប់ពីម៉ោង ៩: ០០ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១១: ០០ នាទីថ្ងៃត្រង់

✍️ ចះឈ្មោះឥលូវនេះ៖ https://bit.ly/3nYiqjT
___ 
បាឋកថានេះ នឹងនាំអោយអ្នកចួលរួមយល់ពីប្រវត្តិនៃនីតិសមុទ្រ ដែលជាមែកធាងចំណាស់មួួយនៃនីតិអន្តរជាតិ ដំណើរការចរចាដែលឈានទៅដល់ការចុះអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រឆ្នាំ១៩៨២ ព្រមទាំង សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋ ដែលមានលើតំបន់សមុទ្រនីមួយៗ។ 

ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងបាឋកថា៖
ទី១ ៖ ផល ពិសាល, នីតិសមុទ្រ និងអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រឆ្នាំ១៩៨២ (៣៣ ទំព័រ),ការផ្សព្វផ្សាយរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ, ខែកក្កដា ២០១៥, http://salatraju.com/index.php/post?p=38

ទី២៖ ឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា របស់ការិយាល័យកិច្ចការសមុទ្រ និង ច្បាប់សមុទ្ររបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិ ៖ https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm

ទី៣៖ ឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ដីពីប្រវត្តិនៃអនុសញ្ញា UNCLOS ៖ https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ https://t.me/salatraju