បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក៖ និក្ខេបបទស្ដីពី «តួនាទីច្បាប់ និងស្ថាប័នច្បាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា ៖ កាលានុវត្តន៍ភាពក្នុងការផ្លោះរំលងនូវការចំណាយពេលរៀនសូត្រដកបទពិសោធន៍»

បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក៖ និក្ខេបបទស្ដីពី «តួនាទីច្បាប់ និងស្ថាប័នច្បាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា ៖ កាលានុវត្តន៍ភាពក្នុងការផ្លោះរំលងនូវការចំណាយពេលរៀនសូត្រដកបទពិសោធន៍»

ដោយ Sala Traju Admin, 30-12-2020, 04:19 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

ដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតយល់ព្រមពីសំណាក់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុក ស៊ីផាន់ណា សមាគមសាលាត្រាជូ មានសេចក្ដីសោមនស្សរីករាយ និងកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែង ក្នុងការនាំមកជូននូវ និក្ខេបបទស្ដីពី «តួនាទីច្បាប់ និងស្ថាប័នច្បាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា ៖ កាលានុវត្តន៍ភាពក្នុងការផ្លោះរំលងនូវការចំណាយពេលរៀនសូត្រដកបទពិសោធន៍» ដែលជាស្នាដៃរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតច្បាប់ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Bond នៃប្រទេសអូស្ត្រាលី នៅឆ្នាំ២០០៩។ និក្ខេបបទបណ្ឌិតនេះ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិករបស់សាលាត្រាជូដែលមានតំណនៅខាងក្រោម។

👉 ទាញយកអត្ថបទជាអត្ថន័យសង្ខេបជា PDF៖ ចុចនៅទីនេះ 


👉ទាញយកនិក្ខេបបទទាំងស្រុង (ជាភាសាអង់គ្លេស)៖ ចុចនៅទីនេះ 


👉តំណនៅក្នុងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិករបស់សាលាត្រាជូ៖  ចុចនៅទីនេះ
_____________
បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិករបស់សាលាត្រាជូ ជាឃ្លាំងស្តុកឯកសារ ស្នាដៃស្រាវជ្រាវច្បាប់ និងវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលអាចមានដូចជា សៀវភៅច្បាប់ទូទៅ សៀវភៅច្បាប់បច្ចេកទេស ព្រមទាំងឯកសារស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (អនុបណ្ឌិត និងបណ្ឌិត )។  ឯកសារស្រាវជ្រាវទាំងនេះ អាចមានជាខេមរភាសាផង និងជាភាសាបរទេសផង (បារាំង និងអង់គ្លេស)។ បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិករបស់សាលាត្រាជូ នឹងចូលរួមជំរុញ និងលើកកម្ពស់ការសា្រវជ្រាវច្បាប់ និងវិស័យពាក់ព័ន្ធ អោយមានវិសាលភាពទូលំទូលាយថែមមួយកម្រិតទៀត។ អ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានបំណងចែករំលែកស្នាដៃរបស់ខ្លួនតាមរយៈបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិក អាចទំនាក់ទំនងក្រុមការងារសាលាត្រាជូ  តាមរយៈអាសយដ្ឋាន traju.infos@gmail.com ។