វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេសស្ដីពី «នីតិមូលបត្រកម្ពុជា» ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៧

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេសស្ដីពី «នីតិមូលបត្រកម្ពុជា» ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៧

ដោយ , 28-12-2020, 03:20 PM , ប្រភេទ : បទបង្ហាញថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ បានរៀបចំវគ្គសិក្សាស្ដីពី «នីតិមូលបត្រកម្ពុជា» ដោយលោក ឃឹម ឧត្ដម អនុប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្ដនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងជាសមាជិកសា្ថបនិកសមាគមសាលាត្រាជូ តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ (Zoom) កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៧របស់សមាគម ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

--------------
កម្មវិធីកម្មសិក្សានេះ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៀតដល់និស្សិតច្បាប់នៅកម្ពុជាឱ្យទទួលបានចំនេះដឹងខាងផ្នែកទ្រឹស្តីបន្ថែម និងចំនេះធ្វើខាងផ្នែកអនុវត្តដោយផ្ទាល់ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលពហុមុខវិជ្ជារួមបញ្ជូលទាំងជំនាញរឹង និងទន់ ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ