វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៧ សប្ដាហ៍ទី១ និងសប្ដាហ៍ទី២

វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមូលដ្ឋានជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៧ សប្ដាហ៍ទី១ និងសប្ដាហ៍ទី២

ដោយ , 25-12-2020, 10:21 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សប្តាហ៍ទី១ (ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ដល់២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០) និងសប្ដាហ៍ទី២ (ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០) នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមូលដ្ឋានរបស់កម្មសិក្សាការីជំនាន់ ១៧ មានដូចខាងក្រោម៖

ទី១). វិធីសាស្រ្ដគតិយុត្ដ ដោយលោក ផល ពិសាល អនុប្រធានសមាគមសាលាត្រាជូ


ទី២). វិធីសាស្រ្ដស្រាវជ្រាវ ដោយលោក ទេព វិភូ អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ
 

ទី៣). គោលការណ៍ណែនាំរួមរដ្ឋបាលរបស់សមាគម និងការតាក់តែងអត្ថបទស្រាវជ្រាវ ដោយលោក យូ សុបិន្ដ អនុប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស

ទី៤). ការតាក់តែងបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្ដ ដោយលោក ហួយ សុវណ្ណថា អនុប្រធានគម្រោងបច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្ដ

និងទី៥). របៀបចងក្រងវាក្យស័ព្ទច្បាប់អេឡិចត្រូនិក ដោយលោក ខៀវ ដារ៉ា ប្រធានគម្រោងវាក្យស័ព្ទច្បាប់អេឡិចត្រូនិក

 

--------------
កម្មវិធីកម្មសិក្សានេះ មានគោលបំណងលើកកម្ពស់សមត្ថភាព និងផ្ដល់ឱកាសបន្ថែមទៀតដល់និស្សិតច្បាប់នៅកម្ពុជាឱ្យទទួលបានចំនេះដឹងខាងផ្នែកទ្រឹស្តីបន្ថែម និងចំនេះធ្វើខាងផ្នែកអនុវត្តដោយផ្ទាល់ តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលពហុមុខវិជ្ជារួមបញ្ជូលទាំងជំនាញរឹង និងទន់ ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ