តើត្រូវប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបែបណា ដើម្បីកុំឱ្យល្មើសច្បាប់?

តើត្រូវប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបែបណា ដើម្បីកុំឱ្យល្មើសច្បាប់?

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 21-11-2020, 01:38 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ  សហការជាមួយសារព័ត៌មានថ្មីៗ សូមនាំមកជូនអត្ថបទ «តើត្រូវប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបែបណា ដើម្បីកុំអោយល្មើសច្បាប់?» 
_____________________

សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិមានច្រើនរូបភាពដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាន សិទ្ធិសេរីភាពខាងបោះពុម្ភផ្សាយ សិទ្ធិសេរីភាពខាងការប្រជុំ សិទ្ធិធ្វើកូដកម្ម និងធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី ហើយក៏អាចជាការផ្តល់ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្យាយសារព័ត៌មានដែរ។

👉 តំណក្នុងគេហទំព័រសារព៏ត៌មានថ្មីៗ សូមចុចនៅទីនេះ