សូមចុចនៅទីនេះ"/> សូមចុចនៅទីនេះ"/>
កិច្ចសន្ទនាច្បាប់ ស្ដីពី«ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកម៉ៅការសាងសង់» សំនួរទី១៖ តើច្បាប់សំណង់មានចែងអំពី ទំនាក់ទំនង និងការទទួលខុសត្រូវរវាងម្ចាស់សំណង់ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត ដែរឬទេ?

កិច្ចសន្ទនាច្បាប់ ស្ដីពី«ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកម៉ៅការសាងសង់» សំនួរទី១៖ តើច្បាប់សំណង់មានចែងអំពី ទំនាក់ទំនង និងការទទួលខុសត្រូវរវាងម្ចាស់សំណង់ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត ដែរឬទេ?

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 15-10-2020, 01:26 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

[សំនួរទី១៖ តើច្បាប់សំណង់មានចែងអំពី ទំនាក់ទំនង និងការទទួលខុសត្រូវរវាងម្ចាស់សំណង់ និងអ្នកម៉ៅការបន្ត ដែរឬទេ?]
ដោយមានការតាំងជាសំនួរមកកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងក្របខណ្ឌនៃវីដេអូកិច្ចសន្ទនាច្បាប់ស្ដីពី «ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកម៉ៅការសាងសង់», ខាងក្រោមនេះ ជាការបកសា្រយទៅនឹងសំនួរទី១ ដែលត្រូវបានបកស្រាយដោយ លោកស្រីសារការី នៅ សុជាតា សាស្រ្ដាចារ្យច្បាប់ និង ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ដសាលាត្រាជូ។ 
👉ទស្សនាវីដេអូវគ្គទី១ ឡើងវិញ សូមចុចនៅទីនេះ

👉  តំណវីដេអូនៅក្នុងYoutube សូមចុចនៅទីនេះ

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ
👉 ទាញយកការបកស្រាយជា PDF សូមចុចនៅទីនេះ