បទបង្ហាញស្ដីពី «កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ»

បទបង្ហាញស្ដីពី «កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ»

ដោយ Sala Traju Admin, 17-10-2019, 10:51 AM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

បទបង្ហាញស្ដីពី «កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ» កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយឯកឧត្ដម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងជានាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ។

៚ សូមទាញយកជា PDF សូមចុចនៅទីនេះ