បទវិចារណកថា៖ ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា

បទវិចារណកថា៖ ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា

ដោយ Sala Traju Admin, 20-09-2019, 10:09 AM , ប្រភេទ : បទវិចារណកថា

សមាគមសាលាត្រាជូ មានសេចក្ដីសោមនស្ស សូមនាំមកនូវបទវិចារណថាមួយស្ដីពី«ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈកម្ពុជា» ដោយលោក ម៉ៅ សិលា បច្ចុប្បន្នជាមន្រ្ដីនៃក្រសួងយុត្ដិធម៌, ជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិអាណត្ដិទី២ និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងនៃសមាគមសាលាត្រាជូ។

៚ ទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ
៚ ស្វែងរកបទវិចារណាកថា ដទៃទៀត ចុចនៅទីនេះ